Четвъртък 13, Август 2020г.
Административни услуги и образци на документи

Годишен план за дейността на училището План за работа и график на заседанията на педагогическия съвет

ЕТИЧЕН КОДЕКС на  училищната общност  в   ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Хасково  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
Г О Д И Ш Е Н   П Л А Н за   дейността на училището ПЛАН ЗА РАБОТАТА И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА  Педагогическия съвет  ЗА УЧЕБНАТА 2019 - 2020 година
Класиране на ученици за първи клас 2020/2021 учебна година
П Л А Н ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ  през учебната 2019 / 2020 година
УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ за учебната 2019 / 2020 година    
УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПЪРВИ КЛАС Учебна   2019 – 2020 година
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 5 КЛАС Учебна   2019 – 2020 година
Поздрав за празника на училището
ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА МЕСЕЦ МАРТ- 2020
ЗАПОВЕД № РД09-746/08.04.2020
ЗАПОВЕД № РД09-72,5/06.04.2020
Указание на МОН - 2020
Заповед за формиране на оценки